Utworzono: niedziela, 21, lipiec 2013 Redaktor

Odpowiedzialność karna a nieprowadzenie ksiąg rachunkowych

prowadzenie ksiąg rachunkowychProwadzenie ksiąg rachunkowych jest koniecznością wynikającą z ustawy, której nie można obejść żadnymi bocznymi drogami, ani nie można zaprzestać całkowitego ich prowadzenia. Ale co w sytuacji, gdy jednak działania z nimi związane są niezgodne z obowiązującymi normami? Odpowiedź jest tylko jedna, za nierzetelne prowadzenie bądź całkowite zignorowanie tego wymogu grozi odpowiedzialność karna.

Zasady postępowania określone w Skarbowym Kodeksie Karnym o odpowiedzialności karnej związanej z niepoprawnościami w ramach prowadzenia ksiąg używane są w sytuacjach ustalenia takich nieprawidłowości, które zostały odkryte w czasie kontroli podatkowej albo w wyniku nie wykonania pozostałych zobowiązań. Przy poruszaniu tej tematyki należy podkreślić, że księgi w rozumieniu Skarbowego Kodeksu Karnego są rozumiane nie tylko, jako księgi rachunkowe, ale także różne ewidencje, podatkowe księgi rozchodów i przychodów, rejestry oraz inne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenie nakazuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy fiskalnej.

Zgodnie z kodeksem pociągana do odpowiedzialności jest osoba, która pomimo tego, że istnieje taki obowiązek ustawowy, zaniedba prowadzenie ksiąg rachunkowych lub nie zatrzymuje księgi w miejscu określonym, jako siedziba, oddział albo przedstawicielstwo, którą wskazała na samym początku. Odpowiedzialność karną ponosi również osoba, która nie poinformuje w określonym terminie dany organ o prowadzeniu księgi przez wybranego doradcę podatkowego lub przez inny organ uprawniony do tych czynności w imieniu osoby bądź na jego rzecz. Kolejną sytuacją, w której osoba przez niewywiązanie się z niej może podnieść odpowiedzialność karną to nierzetelne i niezgodne w rzeczywistym stanem prowadzenie księgi oraz prowadzenie księgi niezgodnie z przepisami prawnymi. Za każde z powyżej wymienionych wykroczeń grozi grzywna w wysokości 240 stawek dziennych.

W kontekście wykroczeń oraz przestępstw skarbowych, niezmiernie ważne są wymienione już wcześniej kwestie odnoszące się do przekazania określonych obowiązków osobom trzecim. Otóż, zgodnie z zapisanymi przepisami w art. 9 § 3 Skarbowego Kodeksu Karnego do odpowiedzialności karnej może być pociągnięta osoba, która na podstawie umowy, przepisu lub decyzji właściwego organu zajmuje się sprawami gospodarczymi, a w szczególności finansowymi osób prawnych, fizycznych bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której osobne przepisy mogą przyznawać odpowiedzialność prawną. Za popełnienie powyżej wykazanych czynów odpowiedzialność karną może ponosić każda osoba, która faktycznie nie wywiązuje się z określonych przez ustawę aktywności.

 

 

prowadzenie ksiąg rachunkowych