Utworzono: czwartek, 17, grudzień 2015

Opłacalność użytkowania wieczystego

wealth.plUżytkowanie wieczyste to określenie dotyczące nieruchomości gruntowej, gdzie dochodzi do oddania w użytkowanie nieruchomości należącej Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat (co najmniej na lat 40). Użytkowanie wieczyste jest formą zbliżoną do własności. Do korzystania z tego prawa konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu do ksiąg wieczystych. Do roku 1989 użytkowanie wieczyste było jedyną sposobnością na nabycia gruntów państwowych w miastach.

Użytkowanie wieczyste pozwala na inwestowanie w ziemię poprzez przekształcenie posiadanego prawa w pełną własność. Posiadane w ten sposób grunty inwestycyjne, uprawniają do budowy na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste biurowców, magazynów, hal produkcyjnych czy czerpanie zysków z wynajmu. 

wealthplUżytkowanie wieczyste można przekształcić w prawo własności, o ile zostanie złożony wniosek w odpowiednim urzędzie oraz wniesiona zostanie opłata za przekształcenie. Z żądaniem takim wystąpić mogą osoby fizyczne i prawne, które były użytkownikami w dniu 13 października 2005 roku. Prawo do złożenia takiego wniosku mają również następcy prawni osób fizycznych i prawnych, którym przysługiwało takie żądanie.

Istotne jest, że użytkowanie wieczyste jest ograniczone w czasie (wygasa po upływie określonego czasu). Dodatkowo zazwyczaj użytkownik wieczysty jest zwykle ograniczony co do możliwego sposobu korzystania z gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, a ponadto zwykle jest zobowiązany do zagospodarowania tego gruntu w określonym terminie.

W sytuacji, gdy wygasa użytkowanie wieczyste, wygasa również odrębna własność budynków na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Byłemu użytkownikowi wieczystemu przysługuje wobec właściciela nieruchomości gruntowej roszczenie o zapłatę za budynki i urządzenia nabyte wraz z gruntem lub wybudowane na nim przez użytkownika.

Za użytkowanie wieczyste pobiera się tzw. pierwszą opłatę oraz opłaty roczne (wysokość określona w umowie).