Utworzono: poniedziałek, 18, lipiec 2011 Redaktor

Czy fundusze pieniężne można nazwać gotówkowymi?

TFI, fundusze inwestycyjne TFIZawarte w tytule artykułu pytanie jest dość istotne, gdy inwestor zechce dokładnie przyjrzeć się tzw. „funduszom bezpiecznym”. Okazuje się, że nazwa „pieniężny” w odniesieniu do kategorii funduszy powinna nam się kojarzyć ze słowami „bezpieczny” oraz „stabilny”, tak jak ma to miejsce w przypadku lokat.

Okazuje się jednak, że taka kategoria (sporą ich pulę posiada w swej ofercie Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku) jest dość słabo sprecyzowana. Są bowiem wśród tych funduszy takie, które w znacznym stopniu inwestują w korporacyjne papiery dłużne, czy papiery traktowane jako bardziej ryzykowne od obligacji skarbowych czy komunalnych. Przykładem może być fundusz Idea Premium, który posiada aż 75% papierów komercyjnych o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok, 15% to obligacje skarbowe, a na pozostałe 10% składają się gotówka i lokaty. Nic zatem dziwnego, że fundusz ten jest liderem pod względem średniorocznego zysku w tej klasie funduszy. Niestety progiem wejścia do tego funduszu jest kwota 165000 zł. Jeśli jednak spojrzeć historycznie, to występują sytuacje wyjątkowe.

Wspólną cechą tej kategorii jest inwestowanie w papiery krótkoterminowe (do 1 roku) i dlatego celowo nie używa się tu sformułowania „obligacje korporacyjne”, bo te najczęściej kojarzą nam się z terminem zapadalności od 1 roku do kilku lat (choć to tylko kwestia umowna).

Drugą cechą jest mała zmienność wartości jednostek tych funduszy w czasie, czego nie można powiedzieć o funduszach obligacji, które charakteryzują się pewną sezonowością uzależnioną od trendu podwyżek lub obniżek stóp procentowych NBP. Dokładniejszą analizę za rok 2010 przedstawiono w publikacji:

- Mniej obligacji korporacyjnych w portfelach

Więcej o funduszach inwestycyjnych napisaliśmy w artykule:

- Słów kilka o funduszach inwestycyjnych

 

 

skomentuj na facebook